زندگی در معدن در طول انقلاب صنعتی در آفریقای جنوبی