سیستم هیدرولیک با میله کشش برای نمایندگان مجلس آسیاب